Hulp nodig? 030 753 12 34 Account 0

Algemene voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden. [.pdf]

Artikel 1 Definities
JAN Verhuur, gebruikster van deze voorwaarden,wordt hierna aangeduid als “JAN Verhuur”. De te verhuren rekwisieten, worden hierna aangeduid als “het gehuurde” en worden omschreven in de bij het verhuurcontract behorende paklijst. Degene aan wie de rekwisieten worden verhuurd, wordt aangeduid als “huurder”.

Artikel 2 Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen JAN Verhuur en de huurder.

Artikel 3 Aanvang en einde
3.1 Het huurcontract wordt aangegaan per gespecificeerde huurperiode in hele dagen.
3.2 De huurperiode gaat in op het moment dat het gehuurde aan huurder ter beschikking wordt gesteld. Huurder is verplicht het gehuurde bij ontvangst te inspecteren en voor akkoord van ontvangst in goede staat te tekenen op de paklijst.
3.3 Indien huurder het gehuurde niet op de overeengekomen datum en tijdstip komt afhalen dan wel in ontvangst neemt, blijft hij gebonden aan het huurcontract en blijft de verplichting tot betaling van de huurprijs bestaan.
3.4 Het gehuurde dient op de overeengekomen datum – tijdens openingstijden – aan JAN Verhuur te worden geretourneerd.
3.5 Indien het gehuurde niet op de einddatum is geretourneerd, is huurder in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. JAN Verhuur is alsdan gerechtigd het gehuurde terug te laten halen.
Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van huurder. Indien het terughalen van het gehuurde op enigerlei wijze wordt vertraagd, is huurder voor elke dag dat het terughalen wordt vertraagd een bedrag verschuldigd gelijk aan de huurprijs per dag verhoogd met een boete van 50 procent. Indien terughalen van het gehuurde – deels – onmogelijk is, is huurder de vervangingswaarde van het gehuurde verschuldigd.

Artikel 4 Huurprijs en betalingsvoorwaarden
4.1 Vervoers-, laad- en loskosten worden afzonderlijk aan huurder in rekening gebracht.
4.2 Alle opdrachten worden uitgevoerd van 100% van het bedrag is vooruitbetaald.
4.3 De minimale verhuurwaarde is € 100,-.

Artikel 5 Annulering
5.1 In geval van annulering na het verstrekken van de opdracht is huurder de navolgende vergoeding verschuldigd:
– 30% van de huurprijs bij annulering meer dan twee maanden voor aanvang van de huur;
– 50% van de huurprijs bij annulering na twee maanden maar voor een maand voor aanvang van de huur;
– 70% van de huurprijs bij annulering een maand of minder voor aanvang van de huur;
– volledige huurprijs is verschuldigd bij annulering op de week van aanvang van de huur.

Artikel 6 Gebruik
6.1 Huurder mag het gehuurde niet voor een ander doel of op een andere plaats gebruiken dan is overeengekomen. Voorts is het huurder niet toegestaan het gehuurde te kopiëren, te verpanden of op enigerlei andere wijze te bezwaren of te vervreemden.
6.2 Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het huurcontract kunnen door huurder niet worden overgedragen aan een derde.
6.3 Huurder dient er voor te zorgen dat het gehuurde in gelijke staat waarin het aan hem ter beschikking is gesteld wordt geretourneerd. Indien het gehuurde bij het einde van de huur schade/gebreken vertoont, zal JAN Verhuur hiervan binnen 3 werkdagen melding maken bij huurder. Huurder is alsdan gerechtigd om binnen een termijn van 3 werkdagen kennis te nemen van de gebreken. Na deze termijn zal JAN Verhuur alle kosten verbonden aan de reparatie van de gebreken verhalen op huurder.
6.4 Het is huurder niet toegestaan om achtergronddoeken in de buitenlucht op te hangen. Indien achtergronddoeken brandvertragend dienen te zijn, moet huurder dit bij reservering aangeven.
6.5 In geval van vervoer van het gehuurde dient huurder de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om schade te voorkomen.
6.6 In geval van vermissing of beschadiging van het gehuurde of indien derden rechten doen gelden op het gehuurde, is huurder verplicht hiervan onverwijld mededeling te doen aan JAN Verhuur.
6.7 Herstelwerkzaamheden aan het gehuurde worden uitsluitend door JAN Verhuur uitgevoerd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Huurder is te allen tijde aansprakelijk voor schade aan het gehuurde. Tevens is huurder aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of diefstal van het gehuurde.
7.2 Huurder is jegens derden aansprakelijk voor alle schade, daaronder begrepen overlast, van derden door of in verband met het gebruik. Huurder vrijwaart JAN Verhuur tegen aanspraken van derden.
7.3 JAN Verhuur is nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit het gebruik van het gehuurde en het niet gebruik kunnen maken van het gehuurde.
7.4 Iedere aansprakelijkheid van JAN Verhuur is beperkt tot het door huurder betaalde huurprijsbedrag.

Artikel 8 Ontbinding
8.1 Indien JAN Verhuur als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst kan voldoen, kan JAN Verhuur overgaan tot buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst zonder dat jegens huurder een verplichting tot betaling van een schadevergoeding ontstaat.
8.2 JAN Verhuur is gerechtigd tot buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst indien huurder niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst nakomt.
8.3 JAN Verhuur en huurder zijn beiden gerechtigd tot buitengerechtelijke ontbinding indien de ander:
– een schuldenregeling met zijn crediteuren treft;
– surseance van betaling aanvraagt;
– in staat van faillissement is verklaard;
– onder curatele wordt gesteld.
8.4 Indien ontbinding plaatsvindt als gevolg van een ernstige tekortkoming aan de zijde van huurder, is huurder in ieder geval de huurprijs voor de overeengekomen huurtijd en de daarbij behorende kosten verschuldigd, vermeerdert met een schadeloosstelling gelijk aan de huurprijs voor twee weken, zulks onverminderd het recht op vergoeding van de bewijsbare schade indien deze hoger mocht zijn.

Artikel 9 Geschillen
Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan uit overeenkomsten gesloten met JAN Verhuur zullen in eerste aanleg worden berecht door de Rechtbank te Utrecht.