Hulp nodig? 030 753 12 34 Account 0

Algemene voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden. [.pdf]

A.V. JAN VERHUUR B.V./Van Eck Rekwisieten

Gevestigd aan de Westkanaaldijk 18 te Utrecht
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30267321

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 JAN Verhuur: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JAN Verhuur B.V./Van Eck Rekwisieten met als handelsnaam JAN Verhuur, die zich jegens Huurder heeft verbonden tot nader bepaalde dienstverlening of verhuur van goederen, dan wel die zich – in het offertestadium – bereid is daartoe te verbinden. 

1.2 Huurder: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie JAN Verhuur een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten (offertestadium).

1.3 Overeenkomst: Een door aanbod en aanvaarding tot stand gekomen (verhuur)contract tussen JAN Verhuur en Huurder, inclusief door deze partijen schriftelijk voor akkoord verklaarde (aanvullende) aanbiedingen en afspraken. 

1.4 Gehuurde: Al hetgeen JAN Verhuur aan Huurder ter beschikking stelt zoals omschreven in de bij de Overeenkomst behorende paklijst. 

1.5 Huurperiode: De periode vanaf de datum waarop het Gehuurde ter beschikking zal worden gesteld tot en met de einddatum zoals omschreven in de Overeenkomst. De Huurperiode bestaat altijd uit hele dagen. 

1.6 Gebrek: Een aan JAN Verhuur toe te rekenen mankement of defect aan het Gehuurde dat reeds voor levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak voor de levering ligt en waardoor het Gehuurde niet naar behoren functioneert. De staat van het Gehuurde is vaak gebruikt tweedehands. Scheurtjes, krasjes, restauraties etc. zijn niet voldoende om te spreken van een Gebrek, aangezien ouderdomsslijtage en gebruikssporen inherent zijn aan de aard van het Gehuurde.

1.7 Schriftelijk: communicatie door middel van een brief, e-mail of digitaal, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

 

Artikel 2 –Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten, samenwerkingen en te verrichten diensten van JAN Verhuur die worden aangegaan tussen JAN Verhuur en Huurder. 

2.2 Voorwaarden van Huurder worden uitdrukkelijk van de hand gewezen door JAN Verhuur en zijn niet van toepassing, tenzij JAN Verhuur de toepasselijkheid van de voorwaarden van Huurder expliciet en schriftelijk heeft erkend. 

2.3 Indien enig artikel van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, blijven de overige artikelen onverminderd van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.  

 

Artikel 3 – Offerte 

3.1 Alle door JAN Verhuur gedane offertes zijn veertien dagen geldig vanaf de schriftelijk aangeboden datum, tenzij anders is overeengekomen. Indien Huurder binnen veertien dagen geen schriftelijk akkoord heeft gegeven op de offerte, wordt deze geacht te zijn vervallen zonder dat daartoe een mededeling van JAN Verhuur is vereist. 

3.2 Alle door JAN Verhuur verstrekte offertes en eventuele aanvullende aanbiedingen zijn vrijblijvend, dus onder nadrukkelijk voorbehoud dat er pas een Overeenkomst tot stand komt als Huurder de offerte schriftelijk heeft aanvaard binnen de geldende termijn. 

3.3 Huurder kan geen rechten ontlenen aan een offerte of aanvullende aanbieding van JAN Verhuur die een kennelijke fout of vergissing bevat. 

3.4 Het risico van onduidelijkheden door mondeling of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij Huurder. 

 

Artikel 4 – Prijzen 

4.1 De minimale verhuurwaarde is 100 euro, tenzij JAN Verhuur anders met Huurder is overeengekomen.

4.2 Alle door JAN Verhuur gehanteerde prijzen wat betreft het Gehuurde zijn exclusief BTW, transportkosten en laad- en loskosten. De hoogte van transportkosten en laad- en loskosten worden opgenomen in de offerte en worden afzonderlijk aan Huurder in rekening gebracht.

4.3 Voor het op- en afbouwen van zaken worden arbeidskosten in rekening gebracht. De gemaakte arbeidsuren worden vermenigvuldigd met de geldende arbeidsurenvergoeding. De daadwerkelijke doorbelasting vindt plaats op nacalculatie op basis van de werkelijk gemaakte arbeidsuren. De in de offerte gecalculeerde arbeidsuren zijn een inschatting en zijn niet onherroepelijk. Binnen de arbeidsuren wordt eveneens de reistijd vanaf en tot het magazijn van JAN Verhuur opgenomen. 

4.4 Wachttijden en meerwerk worden nadien afzonderlijk aan Huurder in rekening gebracht op basis van nacalculatie. Onder wachttijd wordt bijvoorbeeld verstaan het overschrijden van 15 minuten laad- en of lostijd door een oorzaak die ligt in de risicosfeer van Huurder. 

 

Artikel 5 – Betalingen

5.1 JAN Verhuur hanteert de volgende wijze van factureren. 

– Betaling bij voorschot van 50% indien:

– De Overeenkomst is gesloten met een natuurlijke persoon; 

– Het Gehuurde moet worden geleverd in het buitenland, of;

– Het offertebedrag hoger is dan €10.000,-. 

Partijen kunnen schriftelijk anders overeenkomen. 

– In alle andere gevallen stelt JAN Verhuur na het uitvoeren van de Overeenkomst een factuur op die voorziet in een specificatie van de verleende diensten, eventuele op nacalculatie te factureren diensten en de B.T.W. 

5.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders vermeld. De betalingstermijn is een fatale termijn. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van JAN Verhuur op Huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft JAN Verhuur het recht de uitvoering van enige lopende of toekomstige Overeenkomsten op te schorten, totdat Huurder aan alle opeisbare betalingsverplichtingen heeft voldaan. Zodra Huurder in verzuim is wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Tevens komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van Huurder.

5.4 De door Huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door Huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening. 

5.5 Eventueel bezwaar tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen acht dagen na factuurdatum. 

 

Artikel 6 – Afhalen en Retourneren van het Gehuurde door Huurder

6.1 Het Gehuurde wordt ter beschikking gesteld vanaf het magazijn van JAN Verhuur. 

6.2 Voor het vervoeren van het Gehuurde dient Huurder te zorgen voor deugdelijk transport. Indien naar het oordeel van een medewerker van JAN Verhuur geen sprake is van deugdelijk transport, heeft JAN Verhuur het recht om het Gehuurde niet mee te geven en is Huurder desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen. 

6.3 Indien Huurder het Gehuurde niet op het overeengekomen tijdstip afhaalt en/of het Gehuurde niet voor de overeengekomen Huurperiode afneemt, is Huurder desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen. 

6.4 Het Gehuurde dient op de overeengekomen datum tijdens openingstijden bij JAN Verhuur te worden geretourneerd, tenzij anders is overeengekomen. 

6.5 Indien het Gehuurde niet op de overeengekomen einddatum is geretourneerd, is Huurder in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. JAN Verhuur is alsdan gerechtigd het Gehuurde terug te laten halen. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van Huurder. 

 

Artikel 7 – Afleveren en terughalen van het Gehuurde door JAN Verhuur

7.1 Het Gehuurde wordt door JAN Verhuur afgeleverd op het afleveradres zoals opgenomen in de offerte/Overeenkomst. Indien het overeengekomen afleveradres niet juist blijkt te zijn en het JAN Verhuur extra kilometers en tijd zou kosten om het Gehuurde op een ander adres af te leveren, is JAN Verhuur gerechtigd om het Gehuurde niet af te leveren. Huurder is desondanks gehouden om alle overeengekomen kosten te voldoen. Indien JAN Verhuur besluit het Gehuurde op verzoek van Huurder op een ander adres af te leveren, zal JAN Verhuur de extra kilometers en arbeidsuren bij Huurder in rekening brengen. 

7.3 Huurder (of een vooraf aan JAN Verhuur schriftelijk doorgegeven gemachtigde) dient op de afgesproken plaats en tijd aanwezig te zijn voor in ontvangst name.

7.2 Het Gehuurde wordt op de begane grond achter de eerste deur geleverd, tenzij anders is overeengekomen. 

De plaats van levering dient altijd goed toegankelijk te zijn (de ondergrond dient vlak en voor rollend materiaal geschikt en bereikbaar zijn) en vrij van obstakels. Indien dit niet het geval is, kan JAN Verhuur besluiten om de verhuur af te breken en worden de transportkosten en reeds gemaakte kosten bij Huurder in rekening gebracht. 

7.4 Indien enkel verhuur met transport is overeengekomen dan dient het Gehuurde bij het terughalen op de overeengekomen dag, tijd en plaats ingepakt en gereed voor transport te staan. Als bij de verhuur ook op/afbouw is overeengekomen dan zal JAN Verhuur het Gehuurde zelf inpakken en gereed maken voor transport. Indien het terughalen van het Gehuurde op enigerlei wijze door Huurder wordt vertraagd, is Huurder voor elke dag dat het terughalen wordt vertraagd een bedrag verschuldigd gelijk aan de huurprijs per dag verhoogd met een boete van 50 procent. Indien terughalen van het Gehuurde – deels – onmogelijk is, is Huurder de vervangingswaarde van het Gehuurde verschuldigd. 

7.5 Huurder dient het Gehuurde schoon te retourneren, bij gebreke waarvan JAN Verhuur schoonmaakkosten in rekening zal brengen. De schoonmaakkosten bestaat uit het aantal benodigde arbeidsuren vermenigvuldigd met het arbeidsloon. 

 

Artikel 8 – Controle op goede staat van het Gehuurde bij (op)levering

8.1  Huurder dient op het moment van de ter beschikkingstelling van het Gehuurde te onderzoeken of het Gehuurde beantwoordt aan de Overeenkomst. Huurder dient voor akkoord, dus dat het Gehuurde in goede staat is ontvangen, de paklijst te tekenen. 

8.2 Indien Huurder bij de (op)levering van het Gehuurde Gebreken opmerkt dient JAN Verhuur onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te worden gebracht ([email protected]). Indien Huurder Gebreken ontdekt op het moment van het daadwerkelijk in gebruik nemen van het Gehuurde, dient JAN Verhuur onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te worden gebracht. Indien dit niet geschiedt wordt het Gehuurde geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn (op)geleverd en vervalt het recht van reclame.

8.3 Gebreken die ten tijde van de terbeschikkingstelling of in gebruik name niet ontdekt zijn en redelijkerwijs ook niet ontdekt hadden behoren te worden, dienen door Huurder binnen 24 uur na ontdekking hiervan schriftelijk aan JAN Verhuur ter kennis worden gebracht ([email protected]). 

8.4 JAN Verhuur dient in staat te worden gesteld de door Huurder opgemerkte Gebreken te controleren. Bij overeenstemming zal JAN Verhuur proberen het item te repareren of een vervangend item te leveren. 

8.5 Ieder vorderingsrecht van Huurder jegens JAN Verhuur, betrekking hebbend op schade ten gevolge van Gebreken vervalt indien:

  1. Het Gebrek niet binnen de in dit artikel gestelde termijnen en/of niet schriftelijk aan JAN Verhuur ter kennis is gebracht;
  2. Huurder geen of onvoldoende medewerking aan JAN Verhuur heeft verleend ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht;
  3. Huurder de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden;
  4. Huurder, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van JAN Verhuur aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;
  5. Het Gehuurde na ontdekking van de Gebreken in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking van het Gebrek het gebruik van het Gehuurde wordt voortgezet. 

 

Artikel 9 – Annulering

9.1 Een verzoek van Huurder tot annulering van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. Een annulering wordt pas definitief wanneer het verzoek tot annulering schriftelijk is bevestigd door JAN Verhuur. Als datum van annulering geldt de eerste datum waarop het schriftelijke verzoek van Huurder tot annulering is ontvangen door JAN Verhuur. 

9.2 Bij annulering door Huurder is deze gehouden aan JAN Verhuur een vergoeding te betalen op basis van de volgende voorwaarden: 

  • Bij annulering meer dan drie maanden voor aanvang van de Huurperiode wordt 50% van de overeengekomen huurprijs bij Huurder in rekening gebracht; 
  • Bij annulering minder dan drie maanden voor aanvang van de Huurperiode wordt 100% van de overeengekomen huurprijs bij Huurder in rekening gebracht. 

Indien JAN Verhuur samenwerkt met leveranciers die niet akkoord gaan met bovenstaande voorwaarden, dan zal JAN Verhuur dit, voorafgaand aan de bevestiging met Huurder afstemmen. Bij de afstemming dient JAN Verhuur een separate overeenkomst te tekenen met afwijkende (annulerings)voorwaarden die aansluiten bij de voorwaarden van de betreffende leverancier.

 

Artikel 10 – Gebruik 

10.1 Huurder mag het Gehuurde niet voor een ander doel of op een andere plaats gebruiken dan is overeengekomen. Huurder is, behoudens schriftelijke toestemming van JAN Verhuur, niet gerechtigd het Gehuurde te kopiëren, vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Tevens is Huurder niet gerechtigd het Gehuurde onder te verhuren aan derden. 

10.2 Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst kunnen door Huurder niet worden overgedragen aan een derde. 

10.3 Huurder dient ervoor te zorgen dat het Gehuurde in gelijke staat waarin het aan hem ter beschikking is gesteld wordt geretourneerd. 

10.4 Het is Huurder niet toegestaan om achtergronddoeken in de buitenlucht op te hangen. Indien achtergronddoeken brandvertragend dienen te zijn, dient Huurder dit bij de reservering aan te geven. 

10.5 In geval van vervoer van het Gehuurde dient Huurder de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om schade te voorkomen. 

10.6 Huurder zal JAN Verhuur onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het Gehuurde. 

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid Huurder

11.1 Vanaf het moment van de terbeschikkingstelling van het Gehuurde, is Huurder volledig aansprakelijk voor diefstal, verlies, beschadiging, breuk en elke andere kwaliteitsvermindering van het Gehuurde door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan JAN Verhuur te vergoeden. Huurder zal het Gehuurde zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door onder andere verlies, brand, diefstal en beschadiging. Tevens is Huurder verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van schade door diefstal en elke vorm van beschadiging. 

11.2 Schade aan het Gehuurde veroorzaakt vanaf het moment van de terbeschikkingstelling van het Gehuurde, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan, aan JAN Verhuur te worden gemeld. In geval van diefstal of vermissing van het Gehuurde is Huurder naast de verplichte melding aan JAN Verhuur binnen 24 uur na ontdekking tevens verplicht om van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Huurder dient een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan JAN Verhuur te overleggen. Indien Huurder verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan JAN Verhuur te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering.

11.3 De controle op schade, reinheid en telling van het Gehuurde vindt om praktische redenen plaats in het magazijn van JAN Verhuur. Huurder kan daar desgewenst bij aanwezig zijn. De uitkomst van de controle en telling is voor alle partijen bindend. Indien Jan Verhuur constateert dat het Gehuurde schade of gebreken vertoont, zal JAN Verhuur hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij Huurder en zal JAN Verhuur de hoogte van de schade vaststellen. Gelet op de aard van de dienstverlening van JAN Verhuur zal schade aan het Gehuurde direct worden verholpen. Indien de reparatiekosten de waarde van het Gehuurde overstijgt zal het Gehuurde worde vervangen. De met de schade of gebreken samenhangende kosten worden bij Huurder in rekening gebracht. 

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid JAN Verhuur

12.1 De aansprakelijkheid van JAN Verhuur is uitdrukkelijk beperkt tot directe schade die is veroorzaakt door een aantoonbaar Gebrek aan het Gehuurde of door opzet of grove schuld aan de zijde van JAN Verhuur. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder (gevolg)schade, vermogensschade, het niet gebruik kunnen maken van het Gehuurde, huur en koop van een vervangende zaak of omzet – en/of winstderving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 Indien de dienstverlening mede bestaat uit het opbouwen en/of inrichten van een ruimte waarin het Gehuurde wordt gebruikt, in de ruimste zin des woords, dan betreft deze dienstverlening een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen resultaatsverbintenis. Ook voor deze inspanningsverplichting geldt dat elke aansprakelijkheid van JAN Verhuur is uitgesloten.

12.3 Iedere aansprakelijkheid van JAN Verhuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook sprake is van aansprakelijkheid van JAN Verhuur en de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van JAN Verhuur te allen tijde beperkt tot de netto factuurprijs.

12.4 Huurder zal JAN Verhuur vrijwaren en schadeloos stellen voor alle claims – hoe genaamd ook – van derden met betrekking tot de door JAN Verhuur geleverde Gehuurde of geleverde diensten aan Huurder.  

12.5 Elke aanspraak van Huurder op vergoeding van schade, dient aan JAN Verhuur kenbaar te zijn gemaakt binnen acht kalenderdagen na de dag waarop Huurder zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van JAN Verhuur bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Wanneer deze termijn niet in acht wordt genomen komen eventuele aanspraken die Huurder heeft te vervallen. 

12.6 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Huurder jegens JAN Verhuur heeft, dienen binnen 12 maanden na het moment waarop Huurder hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door JAN Verhuur te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen. 

 

Artikel 13  – Overmacht

13.1 Omstandigheden welke niet aan JAN Verhuur te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden (zoals maar niet beperkt tot extreme weersomstandigheden, onverhoopte overheidsmaatregelen, stakingen, transportstoringen, epidemieën, pandemieën, terreurdreiging, geen of onvolledige aflevering door (andere) klanten van JAN Verhuur, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden,  en nationale rouw) geeft haar en Huurder het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichtingen tot schadevergoeding. 

13.2 Indien JAN Verhuur voor het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Huurder gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijke Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

 

Artikel 14 – Ontbinding

14.1 JAN Verhuur heeft het recht de Overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien:

– Huurder niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn opeisbare verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst jegens JAN Verhuur voldoet of aangeeft niet daaraan te kunnen gaan voldoen, of;

– JAN Verhuur na het sluiten van de Overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die een goede grond geven te vrezen dat Huurder haar verplichtingen niet zal nakomen. 

14.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn vorderingen van JAN Verhuur op Huurder onmiddellijk opeisbaar. 

14.3 Indien JAN Verhuur op bovenstaande gronden tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten op enigerlei wijze ontstaan voor Huurder. 

14.4 Indien ontbinding plaatsvindt als gevolg van een ernstige tekortkoming aan de zijde van Huurder, is Huurder in ieder geval de huurprijs voor de overeengekomen huurtijd en de daarbij behorende kosten verschuldigd, vermeerdert met een schadeloosstelling gelijk aan de huurprijs voor twee weken, zulks onverminderd het recht op vergoeding van de bewijsbare schade indien deze hoger mocht zijn. 

14.5 JAN Verhuur en Huurder zijn beiden gerechtigd tot buitengerechtelijke ontbinding indien de ander:

– een schuldenregeling met zijn crediteuren treft;

– surseance van betaling aanvraagt;

– in staat van faillissement is verklaard;

– onder curatele wordt gesteld. 

 

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud 

Het Gehuurde blijft te allen tijde eigendom van JAN Verhuur, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien Huurder zich opzettelijk het Gehuurde toe-eigent, is sprake van verduistering. De Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het Gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij Huurder blijft. 

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan uit Overeenkomsten gesloten met JAN Verhuur zullen in eerste aanleg worden berecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.